yandex-metrika

Meetod

Imagoteraapilise transformatsiooni metoodika töötasin ma välja 1991. aastal, kui ravisin somatoformsete häiretega haigeid. Uurisin haigete kliinilis-psühholoogilisi eripärasusi, millest sõltub nende psüühiliste somaatiliste häirete dünaamika. Nende seaduspärasuste väljaselgitamine võimaldab muuta efektiivsemaks neurooside ja psühhosomaatiliste haigustega patsientide ravi, mis põhineb terviklikul lähenemisel inimesele.

Isiksus kui kujundite süsteem

Inimese eneseteadvuse protsessis moodustub ettekujutus endast, mis hõlmab tema enda kujutlust sisemaailmast - psüühilist "mina" ja keha kujutist - füüsilist "mina". Kujutised on usaldusväärne vahend enese tundmiseks.Imagotransformatsiooni ühikuks on kujund.

Paljud vaimse tervise probleemid väljenduvad mitmesuguste kehaliste kaebustena

Minu meetod põhineb imagoteraapia teoreetilistel väidetel isiksuse ja kujundi seotuse kohta, millest järeldub, et kujundi muutus (tema vabastamine, kuju loomulikkuse ja tõepärasuse saavutamine) muudab inimese isiksust. Imagotransformatsioon on patsiendi aktuaalse dünaamilise kujundi muutmine mitmete ravikujundite järjekindla kujundamise teel. Subjekti omaintegratsiooni tase kujundis kasvab järk-järgult, soodustades sisemise kriisi ületamist ja isiksuse harmoonilist arengut.

Eneseteadvustamine, eneseväljendamine kujutiste abiga

Uus ravikujund luuakse aktuaalse dünaamilise kujundi kahekordistamise teel esmalt patsiendi teadvuses ja seejärel ka kehas. Selleks kasutatakse plastikat staatilises (kuju) ja dünaamilises (tants) variandis. Kaksikkujund on joonte ühend, mis võimaldab näha nende püsivat alust. See omakorda loob laialdased võimalused imagoteraapiliseks modelleerimiseks.

Kolm punkti moodustavad vaatenurga

Imagoteraapia üks efektiivseim metoodika on imagograafia. See on patsiendi isiksuse ja/või tema elu põhiliste perioodide kirjeldamine järjepidevalt erinevates semiootilistes süsteemides kujundite loomise teel. Patsient väljendub vabalt ja spontaanselt teemal, luues kordamööda plastilisi, graafilisi, muusikalisi ja sõnalisi kujundeid. Ühest süsteemist teise üleminekul tekivad uued tähendused. Tekib patsiendi individuaalse kogemuse tunnetamise uus kvaliteet.

Imago - individuaalsuse saladuse võti

Kujundite loomingulise mängu protsessis hakkab selginema patsiendi isiksuse juhtmüüt. See saab reaalse kuju metafoori, joonistuse, keha plastikana ning aitab mõista patsiendi elustrateegia iseärasusi, selle adaptiivseid ja mitteadaptiivseid pooli. Kujundite transformatsiooni metoodika võimaldab muuta patsiendi eluloo tajumise rakurssi ja määrata selle arengu universaalsed seaduspärasused. Müüt kehastub imagos ja näitab konkreetseid võimalusi patsiendi ideaali realiseerimiseks.

Hingerahu ning vaba keha - saavutamine tervikliku

Imagoteraapilise transformatsiooni põhitulemuseks on patsiendi ravikujundil põhinev somatopsüühiline terviklus. Patsiendi teadvuses lahenevad konfliktsed vastuolud, ületatakse sisemine kriis ja saavutatakse tasakaal. Koos sellega kaovad ka somaatilises sfääris siseelundite funktsionaalsed häired.

Imagotransformatsioon on integratiivse meditsiini teraapiamudel, mis baseerub bio-psühho-sotsiaalsete tegurite seostel.

Seega on imagoteraapilise transformatsiooni põhieesmärgiks patsiendi emotsioonide, mõtete, aga ka kehaliste kujundite mõtestamine ja töötlemine, mis loob tema tervikliku somatopsüühilise reaalsuse

Tutvuge minu teenustega